Ask BIG

เรายินดีที่จะตอบทุกคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมาชิก BIG

 • AirAsia's Freedom Flyer Programme
 • ข้อมูลสมาชิกและบัญชีของคุณ
 • สะสมคะแนน BIG Points
 • แลกคะแนน BIG Points
 • BIG Points Top-up
 • บินกับครอบครัว
 • BIG Xchange
 • eStore
 • ข้อกำหนดและนโยบาย
กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้เหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ 

เว็บไซต์นี้เป็นของ BIGLIFE SDN. BHD. (ชื่อเดิม BIG Loyalty Sdn. Bhd. และ Think BIG Digital Sdn. Bhd ดี.) (“BL”) โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการใช้เหล่านี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ถ้าท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ หรือทั้งหมด  

 1. เนื้อหา
  1. เนื้อหาของเว็บไซต์ของเรามีเจตนาสำหรับการใช้ส่วนตัวของท่านเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า กราฟิกและภาพต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์และไม่สามารถทำซ้ำหรือนำมาใช้โดยมิชอบในลักษณะใด ๆ ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาใด ๆ สำหรับจุดประสงค์อื่นใดถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของBLและลิขสิทธิ์และสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
  2. ถ้าท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ จากเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงไฟล์ ภาพที่รวมอยู่ในหรือที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ดังกล่าว) และข้อมูลที่แนบมากับซอฟต์แวร์ (เรียกรวมกันว่า “ซอฟต์แวร์”) ท่านจะได้รับอนุญาตจาก BL ให้ใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าว  BL ไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ที่มีต่อซอฟต์แวร์ให้แก่ท่าน ท่านจะเป็นเจ้าของสื่อที่บันทึกซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่ BLยังคงมีกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่และอย่างสมบูรณ์ต่อซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในซอฟต์แวร์ดังกล่าว ท่านไม่สามารถจำหน่ายต่อ ขาย แปลกลับ ทำวิศวกรรมย้อนรอย ถอดชิ้นส่วนหรือจัดการโดยประการอื่นกับซอฟต์แวร์ดังกล่าว
 2. การใช้เว็บไซต์ 
  1. ท่านตกลงใช้เว็บไซต์นี้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้และสำหรับจุดประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสม ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับทุกเรื่องที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน นอกจากนี้ ท่านยังตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้ใด ๆ หรือเป็นสาเหตุหรือที่อาจเป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ท่านต้องไม่โพสต์ ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ที่อาจเป็นอันตราย น่ารังเกียจ ทำลายชื่อเสียงหรือผิดกฎหมายหรือสร้างภาระหรือความรับผิดชอบใดๆ ให้ BL ไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการปฏิบัติการหรือการทำหน้าที่ของเว็บไซต์นี้และไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านวิธีการใด ๆ ก็ตามไปยังระบบของ BL
  2. ถ้า BL (ในดุลยพินิจของ BL แต่เพียงผู้เดียว) เชื่อว่าท่านฝ่าฝืนหรือจะฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ BLสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของท่านโดยไม่ให้เหตุผลและ/หรือโดยไม่อ้างอิงถึงท่าน
 3. ไซต์อื่น ๆ 
  1. เว็บไซต์ของเราสามารถลิงก์ ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ และในทางกลับกันด้วย เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ท่าน เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์อื่น ที่อาจปฏิบัติการและควบคุมโดยบุคคลที่สามและโดยสำนักงานสาขาต่าง ๆ ของเราทั่วโลกหรือสำหรับข้อมูล ผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่าง ๆ ที่มีอยู่บนหรือที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวของท่านยังคงเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว BL จะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียและ/หรือความเสียหายทางตรง ทางอ้อมสืบเนื่องใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังกล่าว
 4. การไม่รับประกัน
  1. เราไม่ให้การรับประกัน ไม่ว่าอย่างชัดเจนหรือโดยนัย ทุกชนิดซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยหรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณภาพที่เป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์ที่เจาะจงหรือการไม่ละเมิดสิทธิ เงื่อนไขและการรับประกันโดยนัยดังกล่าวทั้งหมดที่ไม่รวมไว้ในหนังสือฉบับนี้
 5. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
  1. BL ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่อยู่ในเนื้อหาต่าง ๆ จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาดซึ่งความชำรุดบกพร่องต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขหรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์นี้ที่ทำให้พร้อมใช้งานนี้ปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ BL ไม่รับประกันหรือให้คำมั่นใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความแม่นยำ ความไว้วางใจได้หรืออื่นใดก็ตามของเนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้หรือผลลัพธ์ของการใช้งาน
 6. ความรับผิด
  1. โดยการใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านตกลงว่าเราจะไม่รับผิดไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อ สำหรับความสูญเสียทางตรง ทางอ้อมหรือสืบเนื่องที่เกิดจากการที่ท่านใช้ข้อมูลและเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือจากการที่ท่านเข้าถึงไซต์ใดๆ ที่ลิงก์จากเรา ๆ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบสำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่ให้โดยบุคคลที่สามที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเองและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสีย ความเสียหายหรืออันตรายใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาเหล่านี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตามความรับผิดทั้งหมดของเรา (ถ้ามี) สำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากการกระทำอย่างไรก็ตาม ไม่ว่าเป็นการละเมิดสัญญา การละเมิดสิทธิ์หรือโดยประการอื่นใดก็ตามจะไม่เกินจำนวนเงินใด ๆ ที่ท่านจ่ายสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
  2. สิ่งตีพิมพ์ใด ๆ ของ BL อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้เป็นครั้งคราวและใส่ไว้ในสิ่งตีพิมพ์ฉบับใหม่  BL อาจทำการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงสิ่งตีพิมพ์เหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ
  3. ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นและให้แก่ท่านแบบ “ตามที่เป็นอยู่จริง” เราไม่รับประกันความถูกต้อง ความเหมาะสมแก่เวลา ความน่าเชื่อถือ ความเป็นของจริงหรือความครบถ้วนของข้อมูลใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ เราไม่รับผิดสำหรับข้อมูลหรือการบริการใด ๆ ที่อาจปรากฎบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่ลิงก์จากเร
 7. การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไข
  1. เราสงวนสิทธิ์ (โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่รับผิดใด ๆ) เพื่อเปลี่ยนแปลง แก้ไข ดัดแปลง ปรับ เพิ่มเติมหรือลบเงื่อนไขและข้อกำหนดใด ๆ ที่อยู่ในหนังสือฉบับนี้และ/หรือเปลี่ยนแปลง ระงับหรือหยุดใช้หลักเกณฑ์ใด ๆ ของเว็บไซต์นี้ต่อไป
  2. เราไม่จำเป็นต้องให้คำบอกกล่าวแก่ท่านล่วงหน้าก่อนการใส่การเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขใด ๆ ข้างต้นไว้ในเว็บไซต์นี้
 8. คำแนะนำ คำวิจารณ์ และ ข้อเสนอแนะ
  1. การติดต่อสื่อสารใด ๆ ที่ท่านส่งไปยังเว็บไซต์ของเราหรือส่งให้เราโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกจะถือว่าไม่เป็นความลับ เราสามารถใช้คำวิจารณ์ คำแนะนำ คำถาม ข้อเสนอแนะ และคำชม ของท่านที่เกี่ยวกับเนื้อหาและ/หรือการบริการของเราโดยทั่วไปซึ่งรวมถึงไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ แนวคิด เทคนิคหรือความรู้ความชำนาญใด ๆ ที่เปิดเผยในวิธีการติดต่อสื่อสารดังกล่าวสำหรับทุกจุดประสงค์ซึ่งรวมถึงการพัฒนา การผลิตและ/หรือการทำการตลาดสินค้าและ/หรือการบริการต่าง ๆ และในกรณีดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิได้รับรางวัลหรือค่าตอบแทนใดในลักษณะใด ๆ จากเรา สำหรับจุดประสงค์นี้ เราสงวนสิทธิ์ (เมื่อไหร่ก็ตามที่จำเป็น) ที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมของท่านแก่บริษัทในเครือ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเรา หน่วยงานของรัฐบาล/หน่วยงานความมั่นคงหรือผู้ให้การบริการในลักษณะเดียวกัน ในประเทศใด ๆ ก็ตามที่หน่วยงานดังกล่าวตั้งอยู่
 9. ข้อยกเว้น
  1. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่บรรยายอยู่ในหนังสือฉบับนี้จะใช้ตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้นโดยไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของเราเพื่อขอความช่วยเหลือทางกฎหมายตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 10. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจของศาลในการตัดสิน
  1. ข้อกำหนด เงื่อนไข และเนื้อหาของเว็บไซต์นี้จะได้รับการควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียและศาลของประเทศมาเลเซียจะมีเขตอำนาจในการตัดสินแต่เพียงผู้เดียวเพื่อตัดสินข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขและเนื้อหาดังกล่าว
 11. การคุ้มครองข้อมูล
  1. กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ BL ที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านให้แก่ BL เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้
 12. ความขัดแย้งระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและคำแปลอื่น ๆ
  1. ถ้ามีความขัดแย้งหรือความไม่ตรงกันใด ๆ ระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษของเงื่อนไขการใช้เหล่านี้และคำแปลใด ๆ จะใช้เนื้อหาภาษาอังกฤษเป็นหลักและใช้แทนฉบับแปลที่เป็นภาษาอื่น


ใช่ หรือ ไม่
แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 24 April 2019